Administratie publica locala

Acord cadru Asistenţa tehnică – „Sprijinirea autoritatilor din sistemul de management al instrumentelor structurale, in gestionarea si implementarea corespunzatoare a fondurilor alocate Romaniei in perioada de programare 2007 - 2013”

Servicii oferite:
- Evaluarea din punct de vedere al admisibilitatii si din punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare pentru proiecte depuse in cadrul diverselor programe operationale;
- Verificarea cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor aprobate spre finantare;
- Orice alte tipuri de activitati care sa vina in sprijinul autoritatilor din sistemul de management al instrumentelor structurale si care sa raspunda unor necesitati punctuale ale acestora.

• Subsecvent 1 „Servicii pentru asigurarea unor experti care sa vina in sprijinul Autoritatii de Management pentru POS CCE, respectiv experti evaluare cereri de finantare, experti verificare cereri de rambursare, experti achizitii publice si experti in domeniul juridic”;
• Subsecvent 2 „Servicii pentru asigurarea unor experţi care să vină în sprijinul Autorităţii de Management pentru POS DRU, respectiv verificare administrativă / tehnică (verificări la faţa locului) cereri de rambursare şi experţi achiziţii publice”
• Subsecvent 4 „Servicii pentru asigurarea unor experti care sa vina in sprijinul Autoritatii de Management pentru POS CCE, respectiv experti evaluare cereri de finantare, experti verificare cereri de rambursare si experti in domeniul juridic”;
• Subsecvent 5 „Servicii pentru asigurarea unor experţi care să vină în sprijinul Autorităţii de Management pentru POS Mediu”
• Subsecvent 6 „Servicii de asistenţă tehnică pentru asigurarea unor experţi care să vină în sprijinul Autorităţii de Management pentru POS DRU, pentru soluţionarea contestaţiilor ca urmare a procesului de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul apelurilor nr.123-152 finanţate din POS DRU” 
• Subsecvent 7 „Servicii de asistenţă tehnică pentru asigurarea unor experţi care să vină în sprijinul Autorităţii de Management POS DRU şi al Organismelor Intermediare, pentru soluţionarea contestaţiilor ca urmare a procesului de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul CPP 123-165 (AP 1 şi AP 2 din POS DRU)”

Beneficiar:: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica


 

Studiu de consultanţă şi analiză financiară accesare fonduri europene de securizare transfrontalieră

Servicii oferite:
 identificarea condiţiilor de accesare fonduri pentru echipamente, sisteme necesare ANAF- DGV, din regulamente, decizii europene ale programelor TEN-T (Reţeaua transeuropeană pentru infrastructura de transport)
identificarea cauzelor, clauzelor şi condiţiilor care determină blocaje pe culoare TEN-T, influenţele acestora în activitatea de comerţ, în baza concluziilor posibilitatea interfaţării cu Master Planul TEN-T al Ministerului Transporturilor precum şi a accesării acestor fonduri;
identificare piloni accesare fonduri europene pentru programe operaţionale care să asigure necesarul de echipamente şi sisteme ale ANAF- DGV  pentru următorul exerciţiu financiar 2014-2020 (securizare transfrontalieră, fluidizare trafic, creştere volum transport şi economică);
analiză şi avizare echipamente, sisteme şi aparate necesare asigurării creşterii securizării frontierei coroborate cu fluidizarea volumului de marfă şi persoane.


Beneficiar:: Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Vamilor


 

Contract Asistenta Tehnica – POS CCE „Servicii de consultanta in domeniul evaluarii proiectelor aferente Axei prioritare 3, Domeniul major de Interventie 1, Operatiunea 3.1.1 - apelul 2 de proiecte”:

Servicii oferite:
• Efectuarea verificarii criteritor de transmitere, a verificării administrative si a eligibilitatii;
• Evaluarea tehnico-financiara a propunerilor de proiecte care vor fi primite în cadrul apelului specific de proiecte;
• Evaluarea si/sau contractarea cererilor de finantare si solutionarea contestatiilor.

Beneficiar:: Ministerul pentru Societatea Informationala 


 

Contract: Servicii de consultanță în management de proiect aferente proiectului ”Promenadă turistică Mamaia”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1.

Servicii oferite:
• Consultanţă şi asistenţă în organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii prevăzute în proiect: serviciul de audit, serviciul de dirigenţie de şantier, execuţie lucrări şi urmărirea execuţiei contractelor în bune condiţii;
• Verificarea documentaţiilor întocmite pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice, consultantă pe durata desfăşurării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
• întocmirea documentelor şi în respectarea procedurii specifice de implementare pentru fonduri nerambursabile, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare: OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi în conformitate cu HG nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.64/2011;
• intocmirea de rapoarte privind achiziţiile publice derulate de Primaria Municipiului Constanta;

Beneficiar:: Municipiul Constanta 

Contract Asistenţa Tehnică – POS DRU: Contract de asistenţă tehnică pentru sprijinirea AM POS DRU in procesul de contractare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU .

Servicii oferite:
• Activitatea 1 - Pregatirea contractelor pentru cererile de finantare aprobate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul POSDRU;
• Activitatea 2 - Verificarea veridicitatii documentelor suport transmise de beneficiari si partenerii acestora, în cazul în care proiectul este implementat în parteneriat;
• Activitatea 3 - Semnarea contractelor de finantare;
• Activitatea 4 - Sprijin asigurat AMPOSDRU în derularea activitatii de atribuire a nivelului initial de risc al contractului;
• Activitatea 5 - Elaborarea unei analize cu privire la procesul de contractare;
• Activitatea 6 - Sprijin pentru AMPOSDRU pentru monitorizarea functiei delegate de contractare la nivelul Organismelor Intermediare.

Beneficiar:: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

Contract Asistenţa Tehnică – POS CCE: Contract de asistenţă tehnică pentru sprijinirea AM POS CCE pentru evaluarea proiectelor aferente Axei Prioritare 1, Operaţiunea – Întreprinderi Mari – Apelul 3 de proiecte.

Servicii oferite:
• Verificarea eligibilităţii şi evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare propuse în cadrul Apelului III de proiecte;
• Participarea la reuniunile comitetului de selecţie;
• Participarea la vizitele pe teren pentru proiectele selectate spre finanţare;
• Asistenţă în contractarea proiectelor şi soluţionarea eventualelor contestaţii.

Beneficiar:: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

Contract Asistenţa tehnică – POS CCE „Servicii de Management Financiar şi Control”. Contract de asistenţă tehnică pentru eficientizarea procesului de verificare administrativă şi la faţa locului a proiectelor finanţate în cadrul POS CCE.

Servicii oferite:
• Asigurarea de expertiză privind verificarea administrativă a Cererilor de rambursare primite direct de la beneficiari cât şi cele aferente Centralizatoarelor Cererilor de Rambursare transmise de OI;
• Asigurarea de expertiză privind misiunile de verificare la faţa locului.

Beneficiar:: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

Achizitie servicii de consultanta pentru elaborare studiu de fezabilitate „Proiect RO-NET – Construirea unei infrastructuri nationale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”

Servicii oferite:
• Elaborarea listei de zone albe – locatii de implementare proiect;
• elaborarea studiului de fezabilitate; • elaborarea raportului asupra cererii de finantare (Anexa XXI);
• Asistenţă in relatia cu Delegatia Europeana (DG Regio, DG Comp, DG Agri, DG Connect, BEI –Jaspers).

Surse de finantare:: Fondul European de Dezvoltare Regionala

Beneficiar:: Ministerul Societatii Informationale 

Contract Asistenţa tehnică – POS CCE „Servicii de consultanta in domeniul evaluarii proiectelor aferente Axei Prioritare 3- Domeniul Major de Interventie 3, Operatiunea 3.3.1- Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor si Operatiunea 3.3.2- Support pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri - apelul 2 de proiecte”

Servicii oferite:
• Efectuarea verificarii criteritor de transmitere, a verificării administrative si a eligibilitatii;
• Evaluarea tehnico-financiara a propunerilor de proiecte care vor fi primite în cadrul apelului specific de proiecte.

Beneficiar: Ministerul pentru Societatea Informationala - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale 

Acord cadru Asistenţa tehnică –„Sprijinirea autoritatilor din sistemul de management al instrumentelor structurale, in gestionarea si implementarea corespunzatoare a fondurilor alocate Romaniei in perioada de programare 2007 - 2013”

Servicii oferite:
• Evaluarea din punct de vedere al admisibilitatii si din punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare pentru proiecte depuse in cadrul diverselor programe operationale;
• Verificarea cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor aprobate spre finantare;
• orice alte tipuri de activitati care sa vina in sprijinul autoritatilor din sistemul de management al instrumentelor structurale si care sa raspunda unor necesitati punctuale ale acestora.

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica 

Contract Asistenţa tehnică – POS CCE „Servicii de Management Financiar şi Control”. Contract de asistenţă tehnică pentru eficientizarea procesului de verificare administrativă şi la faţa locului a proiectelor finanţate în cadrul POS CCE.

Servicii oferite:
• Asigurarea de expertiză privind verificarea administrativă a Cererilor de rambursare primite direct de la beneficiari cât şi cele aferente Centralizatoarelor Cererilor de Rambursare transmise de OI;
• Asigurarea de expertiză privind misiunile de verificare la faţa locului.

Beneficiar: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

Contract Asistenţa Tehnică – POS CCE: Contract de asistenţă tehnică pentru sprijinirea AM POS CCE pentru evaluarea proiectelor aferente Axei Prioritare 1, Operaţiunea – Întreprinderi Mari

Servicii oferite:
• Verificarea eligibilităţii şi evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare propuse în cadrul Apelului II de proiecte
• Participarea la reuniunile comitetului de selecţie;
• Participarea la vizitele pe teren pentru proiectele selectate spre finanţare;
• Asistenţă în contractarea proiectelor şi soluţionarea eventualelor contestaţii.

Beneficiar: Ministerul Economiei
Contract servicii consultanţă aferent proiectului „Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din Municipiul Piatra Neamţ – prin amenanjări urbanistice, amenajări ale circulaţiilor pietonale şi carosabile - pasaj auto subteran, parcaje subterane”:

Servicii oferite:
• Pregătirea manualului de Proceduri pentru Implementarea Proiectului;
• Asistenţă în derularea procedurilor de achiziţie publică;
• Consultanţă în managementul proiectului, în conformitate cu procedurile de implementare impuse de AMPOR.

Program de finanţare: Programul Operaţional Regional (POR)

Beneficiar: Municipiul Piatra Neamţ
Contract servicii consultanţă aferent proiectului „Restaurare şi punere în valoare zona istorică şi culturală Curtea Domnească din Piatră Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţă, Ruinele Beciului şi ruinele zidului de incinta ale Curţii Domneşti şi muzeul aferent”:

Servicii oferite:
• Consultanţă în managementul proiectului, în conformitate cu procedurile de implementare impuse de AMPOR.

Program de finanţare: Programul Operaţional Regional (POR)

Beneficiar: Municipiul Piatra Neamţ
Contract servicii consultanţă aferent proiectului „Extindere spaţii de studiu şi reabilitare Corp de şcoală existent la Colegiul Economic al Banatului Montan”
Servicii oferite:
• Consultanţă în managementul proiectului, în conformitate cu procedurile specifice de implementare.

Beneficiar: Municipiul Resita

 

Parteneriate

Clientii nostri

Curs valutar